Menifee Youth Soccer 

P.O. Box 2192
Menifee, CA 92586

ph: 951-634-5905

Copyright 2010 Menifee Youth Soccer League. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

P.O. Box 2192
Menifee, CA 92586

ph: 951-634-5905